Syndyk sprzeda działkę w Chełsty

Opis:

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerem 489 o powierzchni 5 600 m2 z obrębu 0002, położoną w miejscowości Chełsty, gminie Różan, obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00038652/2, przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Cena wywoławcza: 9 500,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).
3. Oferty należy składać do dnia 07 lipca 2021 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego – Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – CHEŁSTY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – CHEŁSTY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021 roku o godzinie 10.30. w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370; e-mail: af***k@w*.pl

Cena: 9 500 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chełsty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]