Syndyk sprzeda działkę w m Mała Wieś

Opis:

PISEMNY KONKURS OFERT: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Andrzeja Nowaka („Upadły”), ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w obrębie 0016 Mała Wieś, jako działka ewidencyjna numer 319/2, o powierzchni 1511 m2, położonej w miejscowości Mała Wieś (woj. łódzkie, powiat radomszczański, gmina Żytno), dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1R/00101679/5 (zwanej dalej: „Nieruchomość”), za cenę nie niższą niż 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), stanowiącą 100% wartości rynkowej oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę Izabelę Marczewską w operacie szacunkowym z dnia 11.01.2023 r.

I. Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Andrzej Nowak – oferta konkursowa – sygn. akt: KA1K/GUp-s/761/2022” oraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona Kancelarii Notarialnej Tomasz Kunicki, Mateusz Olszewski, Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od dnia 10.03.2023 r. do dnia 27.03.2023 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 2.900,00 zł na nr rachunku bankowego 45*******665 0000 0001 5275 4034 do dnia 27.03.2023 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. dokładne oznaczenie oferenta:
 w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania oferenta, numer PESEL oraz NIP oferenta, telefon kontaktowy, fakultatywnie adres poczty elektronicznej;
 w przypadku przedsiębiorców: wskazanie firmy oferenta, adresu rejestrowego oferenta, formy prawnej oferenta, numeru REGON i NIP, a w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – numer KRS, telefon kontaktowy, fakultatywnie adres poczty elektronicznej, aktualny odpis z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu Nieruchomości,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym Nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest osobą wskazaną w art. 157a ust. 2 i 3 p.u. tj. nie jest syndykiem, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostająca z nim w faktycznym związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe,
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, nie jest przedstawicielem upadłego,
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem Nieruchomości,
7. wszelkie zezwolenia i zgody, w tym zgody korporacyjne, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy,
8. w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do reprezentowania oferenta w konkursie ofert,
9. własnoręczny podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz na wszystkich oświadczeniach,
10. oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną [UWAGA: dotyczy również osób fizycznych zamierzających nabyć przedmiot konkursu ofert w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej], czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot konkursu ofert do majątku osobistego czy do majątku wspólnego małżonków, przy czym:
 w przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku osobistego oferent powinien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie;
 w przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest w takim przypadku zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu konkursu ofert, złożenie oferty oraz udział w konkursie ofert,
11. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad konkursu.
III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w: Kancelarii Notarialnej Tomasz Kunicki, Mateusz Olszewski, Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 9:45.
Konkurs ofert nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I. i pkt. II powyżej,
1. Organizator Konkursu dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia wyboru oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu.
6. Wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie czternastu dni w przypadku odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży przez Organizatora Konkursu.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia aktu notarialnego.
8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
10. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje Organizatorowi Konkursu prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu.
12. Oferta złożona w toku konkursu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy konkurs został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Konkursu od podpisania umowy.
13. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora Konkursu oraz w aktach sprawy KA1K/GUp-s/761/2022 (dokument nr 55).
14. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków konkursu znajdują się w regulaminie pisemnego konkursu ofert znajdującym się w aktach sprawy KA1K/GUp-s/761/2022 (dokument nr 70). Regulamin do wglądu znajduje się również w Biurze Organizatora Konkursu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
15. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 88*****46.

Cena: 29 000 zł netto
Dodano: 11 marca 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mała Wieś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]