Syndyk sprzeda działkę w Wikielcu

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup udział ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3393 ha (składającej się z działki ewidencyjnej numer 12/5 o powierzchni gruntu 0,3000 ha oraz działki ewidencyjnej numer 62/5 o powierzchni gruntu 0,0393 ha) położonej w miejscowości Wikielec (obręb 0043), w gminie Iława.

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3393 ha (składającej się z działki ewidencyjnej numer 12/5 o powierzchni gruntu 0,3000 ha oraz działki ewidencyjnej numer 62/5 o powierzchni gruntu 0,0393 ha) położonej w miejscowości Wikielec (obręb 0043), w gminie Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00000255/9. Udział 1/2 nieruchomości wchodzi w skład masy upadłości.

2. Cenę minimalną ustala się na kwotę 16 680,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: s.rycyk@grantfinance.pl.

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

7. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1 668,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o.o. 22 1140 1153 0000 4640 5200 1226 w terminie do dnia 06 grudnia 2023 r. (decyduje data uznania rachunku masy upadłości). Potwierdzenie przelewu wadium stanowi załącznik do oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku, gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali zbliżone, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez syndyka przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, tel., skype, inne).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.

10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (koszty, podatki i opłaty) ponosi kupujący. Syndyk wskazuje kancelarie notarialną zlokalizowaną w Trójmieście w celu podpisania umowy.

11. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

12. Dodatkowe informacje oraz opis i oszacowanie można uzyskać kontaktując się z Kancelarią Syndyka pod tel.: (58)5588019 email: s.rycyk@grantfinance.pl.

Cena: 16 680 zł brutto
Dodano: 8 maja 2023
Województwo:
Lokalizacja: Wikielec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]