Syndyk sprzeda działkę ze złożem kruszywa

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:
1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 154/16, o powierzchni 10997 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WL1Y/00030251/9 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 155/7 o powierzchni 8823 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WL1Y/00030252/6 stanowiących jeden kompleks gospodarczy objęty koncesją na wydobycie kruszywa “Huta Chojno KW 2” za cenę nie niższą niż 73 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 155/9 o powierzchni 14214 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WL1Y/00030252/6 objętą koncesją na wydobycie kruszywa “Huta Chojno KW 1” za cenę nie niższą niż 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej nieruchomości, której dotyczy oferta na rachunek masy upadłości wskazany w regulaminie.
Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka przy ul. Warszawskiej 6/5 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość Wiśniewski, sygn. akt V GUp 410/20” do dnia 21.12.2021 r. do godz. 16.00. Rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w biurze syndyka 22.12.2021 r.
Regulamin sprzedaży jest dostępny na w zakładce ogłoszenia. Z operatem szacunkowym można się zapoznać w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie 56 664 09 40 lub e-mailowo.

Kontakt:
Biuro syndyka
tel: 566640940

Cena: 73 000 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Huta-Chojno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]