Syndyk sprzeda działki, 2.400 m2, Łukówiec

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 474 i 475 o łącznej pow. użytkowej 2.400 m2, położoną we wsi Łukówiec, gmina Karczew, powiat Otwocki, województwo Mazowieckie, obręb 0007 Łukówiec, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1O/00079207/1.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1780/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Daniela Tytoń” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę dla wskazanych powyżej składników masy upadłości – dostępny jest przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży w/w składników masy upadłości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.maksjan@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089.

Cena: 172 100 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Otwock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]