Syndyk sprzeda działki inwestycyjne Skawina

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Barbary Torby w upadłości zam. w Jaśkowicach

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem procedury konkursowej jest sprzedaż prawa własności:

– nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 739/7 (pow. 0,0697 ha), położonej w Jaśkowicach, objętej księgą wieczystą o nr KR3I/00028909/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 34.875,00 zł brutto,

– nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 739/4 (pow. 0,0996 ha), położonej w Jaśkowicach, objętej księgą wieczystą o nr KR3I/00028912/0, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 30.900,00 zł brutto,

– nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o nr 739/8 (pow. 0,0701 ha), położonej w Jaśkowicach, objętej księgą wieczystą o nr KR3I/00028908/9, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 44.900,00 zł brutto,

Operaty szacunkowe ww nieruchomości znajduję się do wglądu w Biurze Syndyka w Krakowie.

Łączna sprzedaż ww nieruchomości może odbyć się za cenę nie niższą cena oszacowania

tj. 110.675,00 zł brutto

Szczegółowe informację uzyskać można pod adresem:

Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 11.067,50 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr: 25 1090 2590 0000 0001 4675 7928. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium, należy składać osobiście (w godzinach pracy Biura Syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – Jaśkowice” na adres: Biuro Syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 4 stycznia 2022 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Ciby w Krakowie, w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego.

Cena: 110 675 zł brutto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skawina
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]