Syndyk sprzeda działki – Kamionaczyk

Opis:

Syndyk masy upadłości Katarzyny Stępień osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki poprzez wybór nabywcy w drodze konkursu ofert poniższe nieruchomości:

·         nieruchomość położona we wsi Kamionaczyk w gminie Sieradz, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim, złożona z działek nr 155/3, 155/4 i 216/3, o pow. 2,6302 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1S/00064258/3.

Cena zbycia nie niższa niż 163 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

·         nieruchomość położona przy ul. Koźmińskiej 18 w Warcie w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim złożona z działki nr 78/1 o pow. 0,0506 ha, zabudowana domem jednorodzinnym i przydomowym budynkiem gospodarczym.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1S/00007937/0.

Cena zbycia nie niższa niż 357 000 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto masy upadłości:  nr konta: 70 1090 2705 0000 0001 4793 5328

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 31 marca 2023 roku do godz. 1500w biurze syndyka w Łodzi (91-078)  ul. Kasprzaka 3, z napisem: „Oferta zakupu nieruchomości K. Stępień”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się przez komisję na posiedzeniu jawnym w dniu 3 kwietnia 2023 roku, o godz. 1100, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka.

Nieruchomości można oglądać w terminie do 31 marca 2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem

tel. 603 920 123, 882 781 758

Cena: 163 000 zł netto
Dodano: 27 lutego 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kamionaczyk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]