Syndyk sprzeda działki leśne w miejscowości Pukawica

Opis:

Syndyk masy upadłości Danuty Herudzińskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, o sygnaturze akt V GUp 167/20 prawo własności nieruchomości leśnej – działki leśne nr 347 (0,4410 ha) i 376 (0,1340 ha) o łącznej powierzchni 0,5750 ha położonej w miejscowości Pukawica, obręb 29, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzone księgę wieczystą nr PT1B/00070614/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.

 

Cena wywoławcza wynosi 35.800,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 06 8923 0008 0131 4133 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. V GUp 167/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

 

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna spełniać warunki określone w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000).

 

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 167/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp 167/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.30 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23.

 

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 12 maja 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 167/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Cena: 35 800 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pukawica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]