Syndyk sprzeda działki w Masłowie Drugim oraz udziały w spółce

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje), przedmiotem którego jest łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Masłów Drugi, gminie Masłów, powiecie kieleckim, objętych KW nr KI1L/00099298/2, KI1L/00128661/1, KI1L/00007071/4, KI1L/00109490/2, KI1L/00062990/5, KI1L/00116131/0, oznaczonych jako działki ewid. nr 497, 498, 50*********02, 504, 505 i 506 o łącznej pow. 18.000 m2 z obrębu 0006 oraz udziałów w ilości 1.710 w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS: 0000594584, NIP: 9591968398, REGON: 363401210 o łącznej wartości 171.000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 1.782.824,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote) netto.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750*******000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV.
Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości oraz udziałów w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z maja 2020 r. (opracowania nr 162/2020 i 183/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 1 782 824 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Masłów Drugi
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]