Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest:
1) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 4, o powierzchni 0,0154 ha, której wartość to kwota 77,00 zł;
2) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 19, o powierzchni 0,2515 ha, której wartość to kwota 1 258,00 zł;
3) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/2, o powierzchni 0,0792 ha, której wartość to kwota 422,00 zł;
4) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/3, o powierzchni 0,1113 ha, której wartość to kwota 557,00 zł;
5) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/2, o powierzchni 0,0666 ha, której wartość to kwota 355,00 zł;
6) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/3, o powierzchni 0,0913 ha, której wartość to kwota 457,00 zł;
7) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 31, o powierzchni 0,7870 ha, którego wartość to kwota 1 312,00 zł;
8) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 322, o powierzchni 0,0260 ha, którego wartość to kwota 43,00 zł;
9) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 45, o powierzchni 0,0780 ha, którego wartość to kwota 130,00 zł;
10) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 147, o powierzchni 0,01 ha, którego wartość to kwota 17,00 zł;
11) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 148, o powierzchni 0,0340 ha, którego wartość to kwota 57,00 zł;
12) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 149, o powierzchni 0,0120 ha, którego wartość to kwota 20,00 zł;
13) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 212, o powierzchni 0,0380 ha, którego wartość to kwota 63,00 zł;
14) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/2, o powierzchni 0,0638 ha, którego wartość to kwota 85,00 zł;
15) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/3, o powierzchni 0,0979 ha, którego wartość to kwota 123,00 zł;

Działki nie posiadają założonych ksiąg wieczystych.

Łączna cena ww. działek to kwota 4.976,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 250/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Stanisławy Krajewskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Informuje się, że Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu konkursu ofert na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm).

Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 4 976 zł brutto
Dodano: 28 grudnia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Łapy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]