Syndyk sprzeda- działki w miejscowości Zabrodzie- 40% ceny

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert są dwa udziały w wysokości 1/2 każdy w prawie własności nieruchomości, składających się z działek ewidencyjnych o nr 57/4, 57/7, 695, 696, 613 z obrębu 0021 Zabrodzie o łącznej powierzchni 0,9908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr OS1W/00041263/7.

Cena całości prawa własności to 12.600,00 zł, co stanowi 40% wartości oszacowania nieruchomości.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne działki, gdzie cena wywoławcza stanowi kwotę wskazanej poniżej działki:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 57/4 i 57/7 o powierzchni 1 108 m2 za cenę 2.480,00 zł;
b) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 695 i 696 o powierzchni 5 200 m2 za cenę 6.160,00 zł;
c) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 613 o powierzchni 3 600 m2 za cenę 3.960,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 3 sierpnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Syndyk informuje, że przedmiotem przetargu są dwa udziały 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości. W przypadku składania ofert na całość prawa własności wymagane jest złożenie ofert do dwóch konkursów ofert. W przypadku złożenia oferty wyłącznie na udział 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości wszystkie ceny wymienione w niniejszym ogłoszeniu należy pomniejszyć o połowę.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 103/19 lub 106/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Stańczak lub Anny Stańczak” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki(@)kdgir.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 12 600 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zabrodzie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]