Syndyk sprzeda działki

Opis:

Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydziału XIV dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 08.11.2021 r. sygn. XIV GUp 224/21 i na warunkach w nim określonych Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Lesława Nowaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe :

działka nr 1773 położona w gminie Działoszyn, powiat pajęczański, woj. łódzkie (księga wieczysta KW SR2W/00001970/1) za cenę nie niższą niż 14 000 zł,
działka nr 813 położona w gminie Wierzchlas, pow. wieluński, woj. łódzkie (księga wieczysta KW SR2W/00001970/1) za cenę nie niższą niż 9 800 zł,
działki nr 1521 i nr 1654 położone w gminie Działoszyn, pow. pajęczański, woj. łódzkie (księga wieczysta KW SR2W/00008634/3) za cenę nie niższą niż 56 000 zł.

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod adresem: Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder- Kancelaria Syndyka ul. Mikołaja Kopernika 72 lok.171, 90-553 Łódź. (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Oferta zakupu winna zostać złożona w języku polskim w zaklejonej kopercie i zawierać dane oferenta wraz z jego adresem, oferowaną cenę zakupu, sposób i termin jej uiszczenia, oświadczenie o zapoznaniu się z stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłaconej na rachunek syndyka w Alior Bank S.A nr 45 2490 0005 0000 4000 9470 0816 pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem.

Wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na wskazanym wyżej rachunku bankowym najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Złożone oferty zostaną otworzone i rozpoznane w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania ofert. Rozstrzygniecie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone komisyjnym protokołem.

Informacje dotyczące dodatkowych warunków przetargu określonych w postanowieniu sędziego komisarza udzielane są pod numerem telefonu 608385052, e-mail.

Cena: 14 000 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Działoszyn, Wierzchlas
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]