Syndyk sprzeda dźwigary, szalunki, podpory i inne

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o. o. w upadłości, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci dźwigarów, szalunków, podpór i inne.

Cena łączna za paczkę ruchomości wynosi nie miej niż 27 346,00 zł netto.
Można składać oferty na poszczególne ruchomości.

Szczegółowe informacje oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin pod nr tel.: 69*******32 – (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e.krawczyk@saltarski.com

Szczegółowe zestawienie ruchomości znajduję się na zdjęciu do ogłoszenia oraz stronie kancelarii Syndyka www. saltarski. com

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka, tj. na adres: Tycjan Saltarski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski. com w terminie do dnia 17.12.2021 roku – decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta.

b) Oferowaną jednostkową cenę nabycia netto, za poszczególne ruchomości.

c) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, tj. stanem technicznym, użytkowym, prawnym oraz wyposażeniem ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

d) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

e) Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty.

f) Kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, Syndyk (lub osoba przez niego upoważniona) przeprowadzi aukcję telefoniczną. Regulamin aukcji zostanie przesłany pocztą elektroniczną email do zainteresowanych.

Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę sprzedaży przed wydaniem ruchomości wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Cena: 27 346 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]