Syndyk sprzeda Fiata Stilo 2004 za cenę min. 2000 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda samochód Fiat Stilo , rok prod. 2004 za cenę nie niższą niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej- list polecony na adres Kancelarii Syndyka Kingi Gryndy-Kijanki, Al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce do dnia 20.09.2021 r. Na kopercie należy dopisać „oferta Fiat Stilo sygn. akt V GUp 174/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2021 roku o godz. 13.00 w biurze syndyka.

Samochód można obejrzeć w miejscowości Miedziana Góra.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium na najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 2000,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 57*****21 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Cena: 2 000 zł brutto
Dodano: 10 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]