Syndyk sprzeda garaż murowany, Staszów

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
Nieruchomość inna – budynki pozostałe (garaż murowany) – zlokalizowana w miejscowości Staszów, gmina Staszów, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie na działce o nr 6203/4 o pow. 0,0027 ha.
Właścicielem działki, na której znajduje się w/w nieruchomość jest Gmina Staszów, od której należy płacić kwartalnie z tytułu dzierżawy kwotę w wysokości ok. 170,00 zł.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

I. Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ceny spośród złożonych ofert.
II. W razie wpływu dwóch ofert o tożsamych wartościach, decydująca będzie kolejność wpływu ofert do Kancelarii Syndyka.
III. Minimalna cena sprzedaży to cena wywoławcza ruchomości
IV. Minimalna cena postąpienia wynosi 1 000,00 zł.
V. Termin do składania ofert do dnia 30 sierpnia 2021 r. Oferta, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
VI. Cena nabycia zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Zbigniewa Wojtasińskiego w upadłości konsumenckiej w Santander Bank Polska 32 1090 2590 0000 0001 4798 8441 w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń z tym związanych ponosi w całości kupujący.
VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży do dnia 13 września 2021 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 września 2021 o godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, e-mail: upadloscupadloscnotables.pl) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka Pauliny Bursztein (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT g. 13:00 – w postępowaniu Sygn. akt V GUp 95/21”, w terminie do 30 sierpnia 2021 r.”

Inne warunki:
1. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do:
• zmiany warunków aukcji,
• odstąpienia od aukcji,
• zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą V GUp 95/21

Cena: 25 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Staszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]