Syndyk sprzeda garaż w Morągu

Opis:

REGULAMIN SPRZEDAŻY BOKSU GARAŻOWEGO WRAZ Z UDZIAŁEM DO PRAWA UŻYTKOWANIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość budynkowa – boks garażowy nr 20 o powierzchni 15,81 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/37 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 116/1 o powierzchni 0,2220 ha dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą KW EL2O/00020123/4. Działka znajduje się w kompleksie garażowym na osiedlu budynków wielorodzinnych na której zlokalizowany jest murowany boks garażowy w zabudowie szeregowej.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 20.000,00 pln (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1.623,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 58 1140 1153 0000 4640 5200 1063 w terminie do dnia 17 lipca 2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 19 lipca 2021 roku o godzinie 11:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 19 lipca 2021 o godzinie 12:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie miesiąca od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na cztery dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

11. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391.

Cena: 20 000 zł brutto
Dodano: 24 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Morąg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]