SYNDYK SPRZEDA – Gliwice, mieszkanie, kamienica 74,52 m2

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dominika Jaksika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1829/20, ogłasza sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 13, składającego się z dwóch pokoi, salonu z aneksem kuchennym (kuchnia), łazienki, przedpokoju znajdującego się na czwartej kondygnacji budynku przy ul. Berbeckiego 2 w Gliwicach, o pow. użytkowej 74,52 m2 dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KW GL1G/00087237/0, wraz z udziałem 63/1000 części w nieruchomości wspólnej (użytkowanie wieczyste).

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku godz. 16:00 na adres Kancelaria Notarialna Jacek Polański, Agnieszka Zielińska s.c., ul. Topiel 21 lok. 4 00-342 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Notarialnej (Kancelaria Notarialna Jacek Polański, Agnieszka Zielińska s.c., ul. Topiel 21 lok.4 00-342 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1829/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Dominika Jaksika” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) najpóźniej w terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Dominika Jaksika kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości (Dominika Jaksika) w banku 4 Santander Bank Polska S.A. o numerze: 07 1090 2590 0000 0001 4742 5709, z dopiskiem „Przetarg Dominik Jaksik, XIX GUp 1829/20 – wadium”

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ww. Kancelarii Notarialnej, w dniu 25 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00 z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół notarialny. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Licytacja zostanie przeprowadzona w lokalu w terminie od 7 dni do 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 19 maja 2021 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Ludwika Stąpora, dostępny jest po kontakcie e-mailowym – biuro@milewscylegal.pl

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, jest dostępny po kontakcie e-mailowym – biuro@milewscylegal.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego do kontaktu.

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży bez podania przyczyny, także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Cena: 275 000 zł brutto
Dodano: 12 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]