Syndyk sprzeda gospodarstwo Kazanice

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej gospodarstwem rolnym, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 137 m2 oraz kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych (budynek garażowy dwustanowiskowy wraz z poddaszem składowym o powierzchni zabudowy 53 m2 i budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 943 m2) wraz z częścią gruntu ornego, położonej w miejscowości Kazanice 9, gmina Lubawa, powiat Iławski, oznaczonej jako działka nr 521 z obrębu 0007 Kazanice, o łącznej powierzchni 0,63 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00010333/3 przez Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 59/21.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 182.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która zostanie nadana po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 59/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Wioletty Wyżlic” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 4 czerwca 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

 

Cena: 182 000 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kazanice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]