syndyk sprzeda gospodarstwo rolne 6,31 ha woj. podlaskie

Opis:

Syndyk masy upadłości Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 114/18) oraz Renaty Mańkowskiej w upadłości (sygn. akt VIIII GUp 115/18) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności:

 I.    Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00077291/8), w skład której wchodzą:

a)  działka rolna, nr ew. 71, pow. 0,32 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. 113 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 536 m2, , cena wywoławcza: 190 200 zł,

b)  działka rolna niezabudowana, nr ew. 188, pow. 2,67 ha, cena wywoławcza: 42 714 zł,

c)   działka rolna niezabudowana, nr ew. 199, pow. 1,33 ha, cena wywoławcza: 19 512 zł,

d)  działka rolna niezabudowana, nr ew. 261, pow. 1,02 ha, cena wywoławcza: 13 668 zł,

W dziale III KW Nr BI1P/00077291/8 – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia l.p.1 wpis nr 1 o treści: Ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego od wschodniej strony świata oraz prawie korzystania z budynków gospodarczych”. Służebność ustanowiona na rzecz Józefa Mańkowskiego i Franciszki Mańkowskiej.

II.    Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00078468/7), w skład której wchodzi działka rolna niezabudowana, nr ew. 232, pow. 0,97 ha, cena wywoławcza: 15 528 zł.

 

1.   Cena wywoławcza stanowi 60 % wartości oszacowania. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

2.   Oferty zakupu całego gospodarstwa rolnego będą miały pierwszeństwo przed ofertami zakupu wybranych odrębnie działek.

3.   Oferent musi spełniać warunki do nabycia nieruchomości rolnej określone ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

4.   Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest:

a)   złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, umieszczonej w drugiej większej kopercie, obie koperty z napisem „Oferta zakupu nieruchomości VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18 – NIE OTWIERAĆ”,  w terminie do  23 marca 2020 r., na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o. ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki.

b)  dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331.

5.   Termin otwarcia ofert w siedzibie syndyka ustala się na dzień 24 marca 2020 r..

6.   Pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym.

Cena: 281 622 zł brutto
Dodano: 10 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubieszcze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]