Syndyk sprzeda gospodarstwo rolne Gostomia

Opis:

Syndyk masy upadłości PPHU ,,OMEGA’’ Robert Raczyński w upadłości  z siedzibą w Katowicach ul. Staromiejska 6/10 D, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

1)  nieruchomości rolnej o powierzchni 16,10 ha położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto, powiat Grójecki,  województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy ( konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki

( konstrukcja wspierająca, nawadnianie)  oraz las. ( KW Nr RA1G/00050732/9).

ena wywoławcza  wynosi nie mniej niż – 1.109.484,60 zł. (jeden  milion sto dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery  złote 60/100 ) co stanowi 30 %  ceny oszacowania.

2 )  nieruchomości rolnej o powierzchni 1,27 ha położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto,  powiat Grójecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy ( konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki

( konstrukcja wspierająca, nawadnianie). Działka uzbrojona ( woda, prąd).

( KW Nr RA1G/00064157/5).

Cena wywoławcza  wynosi nie mniej niż –38.952,00 zł. ( trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) co stanowi 30 %  ceny oszacowania.

– Oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Biznesowa 2 lok. 13, 26-600 Radom,  w terminie do 16 września 2021  roku do godz. 16:00 ( decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać Sygn. akt V GU p 12/17,  umieścić  dopisek ,,NIE OTWIERAĆ’’, a także wskazać dane oferenta.

Oferent powinien spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2012 poz.803 z poźn. zm.) określone w art.2a ust. 1.

– Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę imię i nazwisko ( firmę), miejsce zamieszkania ( siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną oraz regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości w 10 % ceny minimalnej na rachunek masy upadłości (  w przypadku poz. Nr 1,   110.948,46 zł. poz. Nr 2, 3.895,20 zł.)

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium na konto:

PPHU ,, OMEGA’’ Robert Raczyński w upadłości

Katowice ul. Staromiejska 6/10 D,  Bank PEKAO S A.

            NR 40 1240 5703 1111 0010 7258 4894

z zaznaczeniem ,,wadium na przetarg’’ do dnia 16 września  2021 roku.

W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Radę Wierzycieli uchyli się od zawarcia umowy.

W przypadku gdy do zawarcia Umowy sprzedaży nie dojdzie nie z winy oferenta, wadium będzie zwrócone wpłacającemu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu Rady Wierzycieli – w dniu  27 września 2021 roku o godz.11,00 w siedzibie Syndyka ul. Biznesowa 2 lok. 13 , 26-600 Radom.

–  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Radę Wierzycieli.

Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.

 Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

Regulamin przetargu  oraz opis i oszacowanie można przeglądać  w siedzibie Syndyka w Radomiu ul. Biznesowa 2 pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 508 107 634.

 Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cena: 1 109 484 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gostomia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]