Syndyk sprzeda Grójeckie Centrum Logistyczne w Słomczynie

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dawniej Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. sp. k.), w skład którego wchodzą: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słomczynie, w woj. mazowieckim, pow. grójeckim (obręb Słomczyn 0032), składającej się z działek ewid. nr 366/99 i 366/100 o łącznej pow. 7,00 HA (KW nr RA1G/00086255/2) wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, ruchomości, dokumentacja techniczno-budowlana oraz dokumentacja księgowa związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na ww. nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej, wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Oferty należy składać do dnia 29 października 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.450.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr: 35 1750*******000 0000 4093 0361, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIX GUp 766/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00 oraz w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o ich udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Oszacowanie dostępne również w aktach sprawy o sygnaturze XIX GUp 766/19 (aktualnie: XVIII GUp 92/21) w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Warunki przetargu oraz wyciąg z oszacowania dostępne na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu i warunków sprzedaży oraz oglądu nieruchomości należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 14 500 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słomczyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]