Syndyk sprzeda halę magazynową z regałami

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość komercyjną w Wałbrzychu

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 11 lutego 2021 r. sygn. akt VI GUp 15/15 Syndyk masy upadłości CEMPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Wałbrzychu ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników mienia upadłego w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja objętej księgą wieczystą KW nr SW1W/00040505/1, wraz z prawem własności budynku murowanego – części magazynowej oraz wiatami stalowymi magazynowymi obudowanymi blachą, o wartości szacunkowej  1.119.806,00 zł netto.

Wyciąg z warunków sprzedaży

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 11 lutego 2021 r., Sygn. akt VI GUp 15/15.

2). Określenie ceny minimalnej:  783.864,20 zł

3). Podana cena jest ceną netto, cena będzie powiększona o podatek VAT według należnej stawki.

4). Termin wpłaty wadium w wysokości  80.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości CEMPOL Sp. z o.o. S.K. – nie otwierać” winny wpłynąć do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 17 grudnia 2021 r., godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: k a n c e l a r i a @ s y n d y c y . e u .

Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 783 864 zł netto
Dodano: 1 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wałbrzych
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]