Syndyk sprzeda halę usługowo-handlową w Radomiu, ul. Młodzianowska

Opis:

Syndyk masy upadłości Chrost, Jeżyński, Kibler, Puk sp.j. w upadłości ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

I
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w Radomiu, ul. Młodzianowska obejmująca działkę nr 23/5 o powierzchni 2.766 m², zabudowana halą usługowo-handlową w trakcie realizacji o powierzchni użytkowej 2.784,96 m², dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00150665/9.
II
Cena wywoławcza nieruchomości jest równa 75% wartości oszacowania i wynosi 2.411.250,00 zł.
III
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są w aktach sprawy sygn. V GUp 18/20 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz w biurze syndyka przy ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom po uprzednim uzgodnieniu pocztą elektroniczną.
Nieruchomość można oglądać za uprzednim uzgodnieniem z syndykiem masy upadłości.
IV
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Przetarg nr 2 sygn. V GUp 18/20” za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.
Każda oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, numer PESEL lub numer wpisu do rejestru, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
2) podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru,
3) zezwolenia i zgody, jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one wymagane przez ustawę lub umowę albo oświadczenie, iż do nabycia przedmiotu przetargu zezwolenia i zgody nie są wymagane,
4) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,
5) oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej za wskazany przedmiot przetargu,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się lub na własne ryzyko odstąpił od zapoznania się z wyceną przedmiotu przetargu, jego stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
7) dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Chrost, Jeżyński, Kibler, Puk sp.j. w upadłości, NRB: 80*******001 0060 0600*******001; za datę uiszczenia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 12.07.2021.
V
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 19.07.2021 na posiedzeniu niejawnym w kancelarii syndyka, ul. Kościuszki 1A, 26-610 Radom.

Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Cena: 2 411 250 zł brutto
Dodano: 18 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]