Syndyk sprzeda kamienicę przy ul. Paderewskiego 10

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcję) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Paderewskiego 10 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00105087/6, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 515 z obrębu 0016 o łącznej powierzchni 615 m2. Zabudowa nieruchomości to budynek usługowo-biurowy (kamienica) w zabudowie zwartej wzniesiona w 1920 r. Budynek wchodzi w skład zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kielce, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 321 A w dniu 30 lipca 2009 r.
Cena wywoławcza wynosi 4.612.621,- zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 05 lipca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „V GUp 84/20”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg dot. aktywów Dorbud S.A. – KW nr KI1L/00105087/6” oraz dopisek „nie otwierać”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 460.000,- zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości nr: 16*******110 0000 0000*******707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 07 lipca 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operat szacunkowy nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 164/2020), dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” w odpowiedzi na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 4 612 621 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]