Syndyk sprzeda kamienice przy ul. Słowackiego 3/ul. Śniadeckich 4, Kielce

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Juliusza Słowackiego 3 oraz ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 4 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00095616/0, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 1189/3, 1189/1, 1189/2 z obrębu 0017 o łącznej powierzchni 0,3601 HA.
Nieruchomość położona jest w centralnej dzielnicy miasta Kielce. Zabudowa nieruchomości to budynki o funkcji mieszkalno-usługowej (dwie kamienice oraz cztery oficyny), które obecnie nie są używane i są przeznaczone do przebudowy wraz z rozbudową. Budynki wzniesiono w latach 1900-1922. Kamienice wchodzą w skład zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kielce, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 321 A w dniu 30 lipca 2009 r.
Cena wywoławcza wynosi 5.932.466,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750*******000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 20 września 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 156/2020), dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 5 932 466 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]