Syndyk sprzeda komercyjną działkę gruntu (ok 2 ha)

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość komercyjną w Wałbrzychu

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 20 stycznia 2021 r. sygn. akt VI GUp 15/15 Syndyk masy upadłości CEMPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Wałbrzychu ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników mienia upadłego w postaci prawa własności działki gruntu numer 60/1 o łącznej powierzchni 1,9142 ha położonej w Wałbrzychu, przy ul. Andersa 22, objętej księgą wieczystą KW SW1W/00033801/4, o wartości szacunkowej 1.529.052,00 zł.

Wyciąg z warunków sprzedaży

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 20 stycznia 2021 r., Sygn. akt VI GUp 15/15.

2). Określenie ceny minimalnej: 1.070.336,40 zł

3). Podana cena jest ceną netto, cena będzie powiększona o podatek VAT według należnej stawki.

4). Termin wpłaty wadium w wysokości 107.034,00 zł: 10 września 2021 r., termin złożenia oferty: 10 września 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości CEMPOL Sp. z o.o. S.K. – nie otwierać” winny wpłynąć do dnia 10 września 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r., godz. 10:00 w kancelarii syndyka.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 15 września 2021 r., godz. 10:30 w kancelarii syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: k a n c e l a r i a @ s y n d y c y . e u .

Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 1 070 336 zł netto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wałbrzych
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]