Syndyk sprzeda krowy mleczne

Opis:

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 68/21, sprzeda w trybie aukcji poprzedzonej konkursem ofert, ruchomości oraz inwentarz żywy, wchodzące w skład mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk, za łączną cenę nie niższą niż 38.384,97 zł brutto.
W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą miedzy innymi: maszyny i urządzenia rolnicze, urządzenia dojarskie, wyposażenie meblowe oraz krowy mleczne.
Szczegółowy wykaz ruchomości i inwentarza żywego, oferowanych do sprzedaży wraz z minimalnymi cenami zakupu stanowi załącznik do regulaminu sprzedaży dostępnego do pobrania na stronie internetowej kancelarii pod adresem: www. saltarski .com w zakładce „lista aktualnych przetargów”.
Szczegółowe informacje o przedmiocie , trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@saltarski.com.
Ruchomości objęte przedmiotem sprzedaży znajdują się w Górowie Iławeckim (Pudlikajmy 12, 11-220 Górowo Iławeckie ).
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zgłoszenie udziału poprzez złożenie oferty cenowej, która winna zawierać co najmniej:
– dane oferenta w postaci: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail;
– określenie przedmiotu lub przedmiotów, których dotyczy oferta – wraz ze wskazaniem ich numeru inwentaryzacyjnego oraz z podaniem oferowanej ceny ich nabycia wyrażonej w wartości brutto, nie niższej, anieli wynosi wartość jednostkowa określona w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
– złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży;
Oferty na nabycie, oraz oświadczeniem o akceptacji regulaminu, należy nadsyłać na adres: Kancelarii Syndyka Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty(małpa)saltarski.com.
Termin nadsyłania ofert pisemnych lub elektronicznych zostaje ustalony na dzień 31 grudnia 2021 r. przy czym decyduje data faktycznego wpływu oferty do Syndyka.
Syndyk zastrzega możliwość przyjęcia oferty oraz dopuszczenia do aukcji od wpłaty zabezpieczenia wadialnego.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą Oferty na Pakiet składników majątkowych lub też Oferty łączne na nabycie więcej niż jednego aktywa.
W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego mienia, a nadto oferty, które tego mienia dotyczą będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli w terminie ważne i skuteczne oferty – równe co najmniej cenie minimalnej.
Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty załadunku, rozładunku jak i koszty transportu w całości ponosić będzie kupujący oferent.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.
W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Cena: 38 384 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Górowo Iławeckie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]