Syndyk sprzeda ładowarkę teleskopową JLG 4017

Opis:

Syndyk masy upadłości w sprawie XI GUp 303/21, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaży z wolnej ręki pojazdu mechanicznego – ładowarki teleskopowej JLG 4017, rok produkcji 2017.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Piotr Paweł – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy XI Gup 303/21 należy składać do dnia 15 października 2021 roku do godz. 10 (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Oferta powinna zawierać co najmniej propozycję ceny oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. nr: 81 1140 2004 0000 3902 8110 7277 w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) z dopiskiem „Wadium” i oznaczeniem pojazdu mechanicznego, której dotyczy oferta (nazwa modelu). Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta zostanie przyjęta. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w dniu 15 października 2021 roku o godzinie 11.00. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na wyżej podany adres mailowy.

Cena: 119 999 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]