SYNDYK SPRZEDA lok.m. 37,6mkw Łódź Zaolziańska

Opis:

Syndyk masy upadłości Mirosławy Wojda zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 217. 000,00zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych) brutto odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi ul. Zaolziańska 45/47:

dla którego w Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście, XVII Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW o nr LDM/00100259/5

i zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 217 000,00 (dwieście siedemnaście tysięcy) złotych brutto

przy zachowaniu następujących warunków:

1.uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

2. pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) firmę i siedzibę, a przy osobach fizycznych – imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta,

b) w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi należy załączyć aktualny wypis z właściwego rejestru, dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszymi warunkami sprzedaży powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymaga poświadczenia. Pełnomocnicy zagraniczni, powinni złożyć potwierdzenie wpisania ich na jedną z list prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych w Polsce.

c) oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza, sposób i termin jej uiszczenia

d) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty

f)  dowód wpłaty wadium oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,

g) oświadczenie o gotowości przystąpienia do zawarcia umowy w przypadku wygrania konkursu ofert, w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka,

h) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

i) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.

j) oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup.

3. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z napisem : „ Oferta sygn. akt XIV GUp 69/21-Mirosława Wojda” w terminie do dnia 21.01.2021r do godziny 10.00, na adres syndyka: syndyk masy upadłości Joanna Zdzieszyńska 90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4.(decyduje data doręczenia na podany adres).

4. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu terminu wyznaczonego przez syndyka do zawarcia umowy;

5. przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy Kancelaria Adwokacka Adw. Joanna Zdzieszyńska   numer: 84 1140 2004 0000 3602 8095 8087, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc 21.700,00 złotych(słownie:dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.

6. otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2021r godzina 16.00, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem;

7. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed  dniem zawarcia umowy sprzedaży;

8. wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT.Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu;

9. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka oraz postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 06.09.2021 r. orz z dnia 15.11.2021 w sprawie XIV GUp 69/21 Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi ul. P.O.W 29/4

10.       Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Biuro Syndyka:

90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4  czynne pn.-czw. godz. 10.00-16.00

odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502 344 903

Pełny regulamin i operat szacunkowy można uzyskać

po przesłaniu zapytania na adres e-mail

lub zapoznać się osobiście w siedzibie syndyka.

Cena: 217 000 zł brutto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]