Syndyk sprzeda lokal komercyjny lokal usługowy Łukta

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Krzysztofa Achcińskiego (Sygn. Akt V GUp „of“ 36/18) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

– udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr. 98/38 o powierzchni 0,0974ha. zabudowanej dwoma budynkami w zwartej bryle: budynkiem mieszkalnym nr 13 o pow. użytkowej 100,49 m.kw, kotłowni o pow. 10,7 m.kw i budynkiem hali produkcyjnej o pow. użytkowej 357,11 m. kw. Położonych w Łukcie przy ul. Warmińskiej 13 powiat ostródzki, dla której jest prowadzona Księga Wieczysta Nr. EL1O/00037961/5. Udział ½ w nieruchomości oszacowany został na wartość 209.800,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż wyżej opisanego udziału w nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż ½ wartości oszacowania (to jest 104900,00 zł) określoną Postanowieniem Sędziego – Komisarza. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż określoną Postanowieniem Sędziego – Komisarza należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 36/18)” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 12.04.2022 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniami Sędziego – Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 33 1090 2590 0000 0001 3704 0130.

Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 14,00 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniem Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotowej ofert oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w Biurze Syndyka. Nieruchomości można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 104 900 zł netto
Dodano: 16 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łukta, Warmińska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]