Syndyk sprzeda lokal mieszkalny – 43,50 m2 – przy ul. Jarockiej 78

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicz – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki przysługującego Upadłym na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza w postaci lokalu mieszkalnego nr 1 o łącznej powierzchni 43,50 m2, usytuowanego na parterze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Olsztynie przy ul. Jarockiej 78, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/8535 9/3 wraz z udziałami związanymi z tym prawem. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 240.510,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziesięć złotych) brutto.
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2021 roku do godziny 16:00 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 5/20 – Lokal przy ul. Jarockiej 78 w Olsztynie” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Moniki Jurkiewicz w Santander Bank Polska S.A. o nr 83 1090 271 8 0000 00 01 4419 843 0, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 5/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Przemysława Samełko z dnia 1 kwietnia 2020 roku będzie udostępniany do wglądu w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat jest dostępny również w aktach postępowania upadłościowego Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicz toczącego się pod sygn. akt: V GUp „of” 5/20 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu i aukcji są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 240 510 zł brutto
Dodano: 1 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]