Syndyk sprzeda lokal mieszkalny 45,20 m2 przy ul. Konopnickiej 3

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireny Majewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 168/19, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 81, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy, znajdującego się na pierwszej kondygnacji budynku przy ul. Konopnickiej 3 w Kielcach, o pow. użytkowej 45,20 m2 wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, wynoszącą 3,80 m2 (łącznie 49,00 m2 ), dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1L/00156440/1, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącym 4900/702685, dla której to nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1L/00093184/8.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 233 729,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 23 372,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote) najpóźniej w terminie do dnia 12 stycznia 2022 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Ireny Majewskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ireny Majewskiej o nr 13 1090 2590 0000 0001 4308 1553, prowadzonego przez Santander Consumer Bank S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „168/19.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 26 października 2021 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Bądel, który to operat zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości. Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu email: kancelaria@saltarski.com. Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży bez podania przyczyny, także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 233 729 zł brutto
Dodano: 12 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]