Syndyk sprzeda lokal mieszkalny – 46,09 m2 przy ul. Olsztyńskiej 89

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Doroty Jaśkowiak ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w ”Warunkach przetargu i aukcji” zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 46,09 m2, usytuowanego na parterze budynku położonego w Dywitach (11-001) przy ul. Olsztyńskiej 89, Gmina Dywity, powiat olsztyński, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00132183/3 wraz z udziałem 67/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00062563/9. Lokal składa się z pokoju dziennego, spiżarni, kuchni, łazienki z wc, sypialni i korytarza. Okna z PCV, grzejniki płytowe, ogrzewanie i ciepła woda realizowane z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Drzwi wejściowe do lokalu antywłamaniowe. Do lokalu przylega balkon.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 208.148,00 zł brutto (słownie: dwieście osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Hanny Zbrzeżnej-Cąkały: Kancelaria Notarialna Hanna Zbrzeżna-Cąkała, Kamila Kalińska Notariusze Spółka Cywilna, ul. Dereniowa 2 m. 97, 02-776 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Doroty Jaśkowiak w Santander Bank Polska S.A. o nr 89*******590 0000 0001*******012, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 124/19 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Hanny Zbrzeżnej-Cąkały: Kancelaria Notarialna Hanna Zbrzeżna-Cąkała, Kamila Kalińska Notariusze Spółka Cywilna, ul. Dereniowa 2 m. 97, 02-776 Warszawa, w dniu 29 lipca 2021 r. o godzinie 14:00.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 26 maja 2020 roku jest dostępny w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria(małpa)saltarski.com, a także do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Doroty Jaśkowiak prowadzonego pod sygn. akt: V GUp „of” 124/19 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu i aukcji są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 208 148 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dywity
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]