Syndyk sprzeda lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 51,70 m2 położonego w budynku nr 8-9 w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie z udziałem wynoszącym 0,297 w prawie własności działki gruntowej nr 289 o powierzchni 0,0219 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00045268/6 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z prawem własności udziału 1/7 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 287 zabudowaną budynkiem niemieszkalnym i powierzchni zabudowy 135 m2 położoną w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00040655/4 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 70 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100).

3.Operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 7 040,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 46 1140 1153 0000 4640 5200 1182 w terminie do dnia 25.10.2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 26.10.2021 roku o godzinie 13:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 26.10.2021 o godzinie 14:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.

11. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

12. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. Kwestia lokatorów pozostaje po stronie nabywcy.

13. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391

Cena: 70 400 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Władysławowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]