SYNDYK SPRZEDA lokal mieszkalny PABIANICE Wajsówny 6

Opis:

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Tokarskiego zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 291 000,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Pabianicach ul. Wajsówny 6:

dla którego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW o nr wieczystą KW Nr LD1P/00052455/0.

i zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 291 000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych brutto

Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z napisem : „ Oferta sygn. akt XIV GUp 598/20-Krzysztof Tokarski” w terminie do dnia 21.01.2021r do godziny 10.00, na adres syndyka: syndyk masy upadłości Joanna Zdzieszyńska 90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4.(decyduje data doręczenia na podany adres).
Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie XIV GUp 598/20 Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi ul. P.O.W 29/4

Biuro Syndyka:

90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4 czynne pn.-czw. godz. 10.00-16.00

odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502 344 903

Pełny regulamin i operat szacunkowy można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres e-mail lub zapoznać się osobiście w siedzibie syndyka.

Cena: 291 000 zł brutto
Dodano: 30 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pabianice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]