Syndyk sprzeda lokal mieszkalny przy ul. Milionowej w Łodzi

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- Magdaleny Czmochowskiej zaprasza do składania ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi, przy ul. Milionowej 259 nr 16, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00184968/0 w drodze przetargu na następujących warunkach:

1. Cena wywoławcza 251 550,00 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 31 października 2022 r. do godz. 15:00 na adres: Syndyk masy upadłości Wojciech Wiśniewski, ul. Puszkina 80, budynek Q2, lokal 104, prawa nawa, 92-516 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu Milionowa XIV GUp 550/21“. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

3. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Santander numer 94 1090 2705 0000 0001 4913 7405, w tytule przelewu należy wpisać „wadium Milionowa XIV GUp 550/21”;

4. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.);

6. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości;

7. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

8. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka znajdującego się przy ul. Puszkina 80, budynek Q2, lokal 104, prawa nawa, 92-516 Łódź, w dniu 2 listopada 2022 r. o godz. 12:00;

9. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;

10. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

11. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;

12. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

13. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;

14. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana
na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy;

15. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, przy ulicy ul. Puszkina 80, budynek Q2, lokal 104, prawa nawa, 92-516 Łódź oraz na portalu internetowym.

16. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontakt nr tel. 50*******06. Szczegóły na: kancelaria(małpa)pwp.biz.pl

Cena: 251 550 zł netto
Dodano: 17 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Śródmieście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]