Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Działdowie

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 15, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7, przy ul. Wyszyńskiego w mieście Działdowo, powiecie działdowskim, woj. warmińsko – mazurskie, o powierzchni użytkowej 47,70 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr EL1D/00032496/8.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 162 400,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 16 240,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 07 1140 1153 0000 4640 5200 1011 w terminie do dnia 29.06.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 30.06.2023 roku o godzinie 11:00.
9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe, równorzędne ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 12:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty.
11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium przed podpisaniem umowy, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bakowy musi być uznany całą oferowaną ceną nie później, niż na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
12. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
13. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
14. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
15. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
16. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz przez e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Cena: 162 400 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Działdowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]