Syndyk sprzeda lokal użytkowy „B7” w Świdnicy

Opis:

Opis komercyjny nieruchomości:  nieruchomość – lokal użytkowy nr B7, położony w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 17/B7, działka nr 1106 i 1107, AM-3, obręb Zachód, o powierzchni użytkowej 432,55 m2, znajdujący się w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00027143/5. Lokal posiada zaświadczenie o samodzielności. Księga wieczysta dla wyodrębnionego Iokalu zostanie urządzona aktem notarialnym na sprzedaż nieruchomości.

Wyciąg z warunków sprzedaży

Syndyk masy upadłości DASE S.A. w upadłości, ul. Armii Krajowej 17, 58-100 Świdnica prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną bądź oddzielną składników mienia upadłego. Sprzedaży podlega nieruchomość opisana powyżej.

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 12 stycznia 2021 r., Sygn. akt VI GUp 65/17.

2). Określenie ceny minimalnej: 362.400,00 zł netto plus podatek VAT według należnej stawki.

4). Termin wpłaty wadium w wysokości 36.240,00 zł: 25 maja 2021 r., termin złożenia oferty: 25 maja 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości DASE S.A. – nie otwierać” winny wpłynąć do dnia 25 maja 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r., godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 28 maja 2021 r., godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 362 400 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świdnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]