Syndyk sprzeda lokal w Gdańsku

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż nieruchomości
wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 9/21/MC
syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 listopada 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 9/21/MC
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:
1. prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego nr 103 z udziałem 10490 / 2619237 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal zlokalizowany w budynku przy ulicy Partyzantów 8 w Gdańsku o powierzchni 104,90 m² wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, dla przedmiotowej nieruchomości III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1G/00256550/2 wraz z instalacją klimatyzacji oraz instalacją audio-wideo, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.064.300,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.
2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 0254 (254S) które stanowią działki o numerze ewidencyjnym 6/5 i 7/12 o łącznej powierzchni 3293 m², dla przedmiotowej nieruchomości III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1G/00076029/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 596.000,00 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.
3. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Bielsku-Białej, obr. Lipnik przy ulicy Senatorskiej, której stanowią działki o numerze ewidencyjnym 1475/40 i 1475/42 o łącznej powierzchni 2265 m², dla przedmiotowej nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą numer KW BB1B/00139954/2, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 102.400,00 zł netto (słownie: sto dwa tysiące czterysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU
Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.
1. Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3. Kopertę należy zaadresować:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz ASR Magdalena Chojecka
sygnatura akt VI GUp 9/21/MC
PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI
Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.
4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.
6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:
STAL-TRANS Spółka z o.o. w upadłości
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia
Alior Bank Polska S.A.: 77 2490 0005 0000 4530 2739 3242
W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Stal-Trans Spółka z o.o. w upadłości”.
7. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 rachunek bankowy.
8. Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i winna zawierać czytelne:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny wydruk lub odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
c) wskazanie numerów NIP i REGON (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
e) oferowaną cenę nabycia, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,
g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetargu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, której dotyczy oferta oraz jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego,
j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, przy czym konieczne jest oznaczenie tego podmiotu;
l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
n) oświadczenia osoby fizycznej o jej stanie cywilnym
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu.
11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602281889 wyświetl numer od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
Zapraszam do składania ofert
syndyk Dominika Bączek

Cena: 1 064 300 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]