Syndyk sprzeda lokal w Szubinie 41,79 m2

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki:

udział 5/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 2 w Szubinie przy
ul. 3 Maja 30, o pow. użytkowej lokalu 41,79 m2, lokal znajdujący się na parterze, składa się z 1 pokoju, łazienki z w-c, kuchni, dla w/w lokalu Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1U/00025436/1, za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. – 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z tym zastrzeżeniem, że:

– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,

– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 31 marca 2022 r.

– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Lelewela 49 m. 2 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach ( po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 518 563 660). Oferty z ceną należy składać w terminie do 15 stycznia 2022 r. na adres Biura Syndyka ( jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 5 400 zł ( słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 10.15 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Bydgoszczy przy ul. Lelewela 49 m. 2.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie, wyłonienie nabywcy ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny.

Cena: 54 000 zł brutto
Dodano: 28 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szubin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]