Syndyk sprzeda Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 51

Opis:

Syndyk masy upadłości

Katarzyny Rozbickiej w upadłości sygn. akt VIII GUp 355/21

(postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy) sprzeda w trybie z wolnej ręki

UDZIAŁ 5/12 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
zabudowanej położonej w miejscowości Maków Mazowiecki przy ul. Moniuszki 51, obręb 0001 Maków Mazowiecki, gmina Maków Mazowiecki, powiat makowski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1325 o powierzchni 4337 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OS1P/00001532/7.

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Działka nr 1325 o pow. 4337 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym  o pow. 96 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. 60 m2 oraz budynkiem gospodarczym  o pow. 67 m2.

 Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki na zasadzie konkursu ofert i aukcji ustnej z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.

  • Cena wywoławcza: 128.091,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 0/100).
  • Warunki sprzedaży: Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży wraz z operatem szacunkowym nieruchomości zainteresowane podmioty otrzymają w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres: sekretariat(a) lub pod nr. tel. 790-305-335.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 11, 01-842 Warszawa w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 26 listopada 2021 r. włącznie wadium w kwocie 12.800,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Oględziny: Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Warszawie (adres j.w.). Syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
Cena: 128 091 zł brutto
Dodano: 9 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maków Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]