Syndyk sprzeda maszynę MAZAK VARIAXIS 500-5X

Opis:

KONKURS OFERT

Syndyk sprzeda maszynę MAZAK VARIAXIS 500-5X

Syndyk masy upadłości Sherman Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości ruchomości:
Nazwa: Frezarka pięcioosiowa MAZAK VARIAXIS 500-5X
Rok produkcji: 2000
Nr seryjny: 008545
Za cenę nie niższą niż: 115 971,10 zł (sto piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100) NETTO (+ VAT)
Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: +48 12 306 75 00 lub przesyłając zapytanie na adres biuro(at)restrukturyzacja-lucrum.pl
Ofertę na zakup maszyny należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka tj. biuro(at)restrukturyzacja-lucrum.pl do dnia 10 listopada 2021 r.
lub pisemnie na adres (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka):
Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna
Al. Beliny Prażmowskiego 14
31-514 Kraków
Warunki sprzedaży:
a. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
b. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek masy upadłości ING Bank Śląski S.A. nr 11 1050*******000 0090 3210 6735 nie później niż w dniu 10.11.2021 r. (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości),
c. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
d. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,
e. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
f. Wadium, o którym mowa w punkcie „b” zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
g. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
h. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone lub na rachunek wskazany w ofercie,
i. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
j. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
k. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
l. Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
m. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 115 971 zł netto
Dodano: 27 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Wojnicz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]