syndyk sprzeda maszyny

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ZAWIADAMIA
O sprzedaży w trybie z wolnej ręki składników ruchomych wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu oznaczonym sygnaturą akt VIII GUp 151/18
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
Maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej stanowiące ruchome składniki masy upadłości, wyszczególnione w spisie inwentarza w pozycji od nr do nr 79, w tym min. pilarki tarczowe, traki pionowe, strugarki, wielopiły, prasy, grubościówki.
Sprzedaż dotyczy wszystkich wymienionych składników łącznie.
2. Cena wywoławcza wynosi 231 404,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta cztery złote 00/100). Cena określona jest w kwocie netto, doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
3. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 21 maja 2021 roku, godz. 9.30. Otwarcie nastąpi w biurze syndyka przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 123 w Białymstoku.
4. Warunkiem uczestniczenia w procesie sprzedaży jest :
a/ Przesłanie kompletnej oferty w terminie do 20 maja 2021 roku , na adres: Kancelaria Syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty, a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 151/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA NABYCIE MASZYN DREWEXPOL” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert, lub dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium 30 000,00 PLN (słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości : Drewexpol sp. z o.o. w upadłości, ul. Stacja Kolejowa 8, 17-250 Kleszczele, nr r-ku 57 8061 0003 0017 5115 2000 0010.
Pełny tekst regulaminu sprzedaży oraz operaty szacunkowe dostępne są u syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 608 590 035

Cena: 231 404 zł netto
Dodano: 10 maja 2021
Województwo:
Lokalizacja: Kleszczele
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]