Syndyk sprzeda materiały i towary (części samochodowe, płyny chłodnicze, oleje itp.)

Opis:

Syndyk masy upadłości Marka Słyż – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Car-Biz” Marek Słyż w upadłości z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej (sygn. akt VIII GUp 349/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup ruchomości za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 39.185,95 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 95/100) tj.:

 materiały i towary (wykaz materiałów i towarów podlegającej sprzedaży udostępniono na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka: www.syndyk.suwalki.pl)

Warunki konkursu ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie materiałów i towarów – sygn. akt VIII GUp 349/21” drogą pocztową na adres: Kancelarii Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 2 marca 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. Oferta pisemna powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka: www.syndyk.suwalki.pl w zakładce „ogłoszenia syndyka”.

3. Oglądanie ruchomości wyznaczone zostało na dzień 22 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w budynku przy ulicy Ełckiej 15A w Nowej Wsi Ełckiej po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu.

4. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00 lub drogą e-mail: horyzont@onet.pl.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 11:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

7. Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Cena: 39 186 zł brutto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]