Syndyk sprzeda miejsce postojowe nr 14 w garażu podziemnym – ul. Oboźna 11A, Kraków

Opis:

Syndyk masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg na sprzedaż:

udziału w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, położonego w budynku w Krakowie przy ul. Oboźna 11A z którym związane jest wyłączne prawo do korzystania z miejsca postojowego nr 14 o pow. 11,59 m2 oraz udziału w prawie własności działki ewidencyjnej 80/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, zapewniającej na dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowego lokalu niemieszkalnego.
Dla lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego założona jest Księga Wieczysta nr KR1P/00294267/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej założona jest Księga Wieczysta nr KR1P/00294169/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej założona jest Księga Wieczysta nr KR1P/00298555/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza (brutto) wynosi 26 700,00 zł

Oferty należy składać w terminie do 26.07.2021 r. do godz. 15:00.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA GARAŻ PRZY UL. OBOŹNEJ 11A” można złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
W przypadku ofert nadesłanych korespondencyjnie jako datę doręczenia uznaje się termin faktycznego dostarczenia przesyłki, nie zaś datę jej nadania.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dn. 27.07.2021 r. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach przetargu mailowo lub telefonicznie.

Pełna treść regulamin przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa dostępny na wniosek zainteresowanego wysłany na adres email: sekretariat@budostal5.pl.

Informacje na temat przetargu: sekretariat@budostal5.pl lub tel. 725123065.

Cena: 26 700 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]