Syndyk sprzeda mieszkanie

Opis:

nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 186/21, przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych: ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Chrzanowie, przy ulicy Jordana 6/64, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta numer KR1C/00080021/9 oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:
1. Cena wywoławcza to 199 234,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) złotych.
2. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę-imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta, numer telefonu oferenta, oferowaną ceną (dokładne oznaczenie kwoty brutto cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej brutto.
3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku, do godz. 14 00, na adres: Adrian Parol Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Świętokrzyska 2, 32-500 Chrzanów. Decydująca jest data doręczenia oferty na podany adres.
4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 47 1090 1809 0000 0001 4774 7727 .
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w biurze syndyka w dniu 17 grudnia 2021 roku, o godz. 15.00.
6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka, a wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy i wydaniem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
7. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
8. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
9. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Chrzanowie, ul. Świętokrzyska 2 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kontaktując się pod nr tel. 50*******64.
11. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Cena: 199 234 zł brutto
Dodano: 15 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chrzanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]