Syndyk sprzeda mieszkanie – 2 pokoje, 57,26 m2

Opis:

Syndyk masy upadłości w sprawie sygn. akt XIV GUp 380/20 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 39, położonego w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego nr 39, składającego się z 2 pokojów, kuchni i łazienki, ubikacji i korytarza, o powierzchni 57,26 m. kw., z którym związany jest udział wynoszący 26/1000 części w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00072972/3.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 321400,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2021 r. (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 32140,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka

Cena: 321 400 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]