syndyk sprzeda mieszkanie – 2 pokoje – ul. Czackiego w Bydgoszczy

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu nr 23, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bydgoszczy, przy ulicy Tadeusza Czackiego 5, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00177660/2 wraz z udziałem 3660/983180 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00143611/7, które to prawo zostało oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 194.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych), za cenę nie niższą niż 194.360,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych), z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Z regulaminem sprzedaży, z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Kancelarii Syndyka przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 605 370 273).

Pisemne oferty z ceną należy składać na adres doradca restrukturyzacyjny Maciej Grzelak (ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XV GUp 9/20, NIE OTWIERAĆ”. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 19 436,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) na konto masy upadłości: mBank S.A. nr 12 1140 2004 0000 3302 8125 2567.

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży.

Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC.

Cena: 194 360 zł brutto
Dodano: 20 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]