Syndyk sprzeda mieszkanie 3 – pokojowe, 71,07 m2 S

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda lokal mieszkalny nr 4 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 71,07 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, położony w Słupsku przy ul. Małachowskiego 27, nr KW SL1S/00033864/3.

Warunki sprzedaży:

1.   Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 148.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

2.   Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2021 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do kancelarii syndyka.

3.   Oferowana cena nie może być niższa od wartości wskazanej w pkt. 1 powyżej.

4.   Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Grant Finance sp. z o.o. 12 1140 1153 0000 4640 5200 1018 w terminie do dnia 30 września 2021 r. (decyduje data uznania rachunku masy upadłości). Potwierdzenie przelewu wadium stanowi załącznik do oferty.

5.   Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.

6.   Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.

7.   Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06 października 2021.

8.   W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

9.   Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka.

10. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy.

11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.

12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.

13. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

14. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.

15. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.

Jednocześnie syndyk informuje, że nieruchomość znajduje się we władaniu osoby trzeciej i nie ma możliwości jej oglądania.

Dalsze informacje oraz operat szacunkowy nieruchomości udostępnia syndyk po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub mailowo (509 728 603, ).

Cena: 148 500 zł brutto
Dodano: 15 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słupsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]