Syndyk sprzeda mieszkanie 33,46 m² w Krakowie

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda z wolnej ręki w drodze przetargu, prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 44 przy ul. Rydygiera 14 w Krakowie o powierzchni użytkowej 33,46 m² dla którego prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00335113/7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącej 3548/239170, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00273868/1.

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 211.000,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości sygn. akt VIII GUp 385/19/S prowadzony w:

ING Bank Śląski S.A. nr 02 1050 1445 1000 0097 1823 8240

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 13.00. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w regulaminie sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. godz. 13.00 w Biurze Syndyka.

 

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu, po uprzednim złożeniu zainteresowania ich otrzymaniem na adres mailowy syndyka podany w treści ogłoszenia.

Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 25 maja 2021 r. w godz. 9.00 – 11.00

 

Cena: 211 000 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]